Persbericht

Extra ondersteuning voor het zorgpersoneel in 2024

De federale regering nam in 2022 een hele rist aan maatregelen om het hoofd te bieden aan de personeelsschaarste in de zorg. “Met deze maatregelen wilden we de acute nood aan zorgpersoneel aanpakken en druk op het personeel verlichten”, zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Ook volgend jaar investeren we extra om de druk op het personeel te verlichten en in opleidingen te voorzien.”

Verpleegkundigen geven aan uit de zorg te stappen omdat de druk te hoog is en omdat er onvoldoende tijd is om met de patiënt bezig te zijn onder meer omwille van administratieve en logistieke taken die al hun tijd vragen. Door een deel van de taken te delegeren, komt er meer tijd vrij voor écht patiëntencontact (21 mio). Daarnaast wordt er 30 miljoen euro geïnvesteerd in het versterken van opleidingen en mentorschap in de sector. ​ ​ 

Er zijn drie maatregelen genomen ter ondersteuning van het zorgpersoneel. ​ Het gaat om twee verlengingen en één nieuwe maatregel: ​ 

 

1. Opnieuw aan boord- trajacten (nieuw): een budget voor pilootprojecten binnen de federale zorginstellingen om (op)nieuw aan boord-trajecten op te zetten. De middelen dienen voor de vervangende tewerkstelling van de begeleiders in deze projecten zodat zij zich daadwerkelijk kunnen toeleggen op de begeleiding van de (her)intreders: 7 mio 

Om nieuwe medewerkers of collega’s die na een lange afwezigheid (terug) starten binnen een team een goede start te geven, is het aangewezen om hen door deze start of herstart te begeleiden zodat ze (opnieuw) een welkom gevoel krijgen en (terug) sneller mee zijn in het reilen en zeilen van de werking. Een dergelijke begeleiding zorgt voor een vlottere integratie en ook een vlottere overgang naar de praktijk. 

Deze begeleiding dient te gebeuren on the job, samen met en tussen de andere collega’s. Vandaag hebben deze collega’s daar jammer genoeg weinig tot geen tijd voor. De krapte laat dit niet toe. 

Een goede start of herstart zorgt niet alleen voor een beter gevoel voor de (her)starter, maar zorgt ook voor minder uitstroom en heruitval. Eén van de veel gehoorde klachten van jonge medewerkers die de sector verlaten, is het gebrek aan ondersteuning. Bovendien bevordert het begeleiden van (her)starters de groepscohesie, de goede werking van de equipe en uiteindelijk ook de kwaliteit van de zorg aan de patiënt. 

Het begeleiden van (her)starters valoriseert ook de bestaande oudere medewerkers die worden uitgenodigd om vanuit hun expertise collega’s wegwijs te maken in het zorgfunctioneren van de dienst waarin ze terecht komen. 

Met een budget van 7 mio euro worden pilootprojecten gestart. ​ De middelen dienen om vervangende tewerkstelling mogelijk te maken voor de uren die worden gespendeerd aan de (op)nieuw aan boord-begeleiding (en eventuele vorming in dit verband) en voor het eventueel opzetten van vormingstrajecten voor de kandidaat-begeleiders opdat de begeleiding op een kwalitatieve wijze kan gebeuren. Het beheer, aansturing, organisatie en evaluatie van de kandidaat-projecten gebeurt door de sociale partners in de schoot van de private en publieke paritaire sectorfondsen. 

 

2. Verlenging van de maatregel voor de aanwerving van ondersteunend en administratief personeel: 21 mio ​ 

Verpleegkundigen geven aan uit de zorg te stappen omdat de druk te hoog is en omdat er onvoldoende tijd is om rechtstreeks met de patiënt bezig te zijn, onder meer omwille van administratieve of logistieke taken die hun tijd absorberen. ​ 

Door een deel van deze taken te delegeren, aan bijvoorbeeld een zorgondersteuner, komt er meer tijd vrij voor rechtstreeks patiëntencontact of om efficiënte verpleegkundige zorg uit te oefenen. Dat leidt tot een grotere jobtevredenheid en tot kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. 

Ook in 2023 voorzien we hier een extra investering van 21 miljoen euro. 

 

3. Verlenging van de maatregel voor ondersteuning opleidingsprojecten tot verpleegkundige en zorgkundige (vroegere P600) en #kiesvoordezorg: 23 mio ​ 

De opleidingsprojecten tot verpleegkundige en zorgkundige (het vroegere project 600) en #KiesvoordeZorg kennen een groot succes. De middelen die ter beschikking worden gesteld, zijn aanzienlijk, maar laten niet toe alle kandidaten geslaagd voor de toelatingsproeven te weerhouden. De afgelopen twee jaren werden al bijkomende middelen ter beschikking gesteld om meer kandidaten toe te laten. ​ 

Meer dan 4.500 kandidaten stapten de voorbije drie jaar in een opleidingsproject. Met deze maatregel wordt opnieuw een nieuwe bijkomende instroom mogelijk gemaakt in de opleidingstrajecten en wordt er opnieuw een enveloppe van 23 mio euro extra ter beschikking te gesteld zoals ook vorig jaar mogelijk werd gemaakt. Het gaat over een 170-tal plaatsen extra die we zo kunnen creëren. ​