Nieuws

Persbericht

Samenwerkingsakkoord over de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket en het PLF

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie over de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket (CST), het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

Persbericht

RIZIV: vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten ter financiering van het Fonds voor de medische ongevallen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de vaststelling van het bedrag ten laste van de administratiekosten voor de financiering van het Fonds voor de medische ongevallen in 2019, 2020 en 2021. 

Persbericht

Evenwichtsdotatie in de stelsels van werknemers en zelfstandigen voor 2020 en 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Zelfstandigen David Clarinval twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de evenwichtsdotatie in de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen voor 2020 en 2021.

Persbericht

Sociale zaken: bepalingen binnen de projecten 'NOM SPEC' en 'Echelonering'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke twee ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende bepalingen binnen de projecten 'NOM SPEC' en 'Echelonering'.

Toespraak

De nieuwe aanpak voor onze geestelijke gezondheidszorg (openingscollege KU Leuven)

Mijn uiteenzetting spitst zich toe op 3 centrale thema's. Eerst heb ik het over het belang van wetenschap en solidariteit. Daarna geef ik een toelichting over mijn algemene visie op wat zorg van de toekomst is, en meer bepaald wat de psychologische zorg van de toekomst moet zijn. Tot slot geef ik meer informatie over het nieuwe model voor de benadering van onze geestelijke gezondheidszorg.
Persbericht

Overheidsopdracht voor de schoonmaak van de gebouwen van het FAGG, RIZIV en de FOD Volksgezondheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de milieuvriendelijke schoonmaak van de gebouwen van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  (FOD VVVL).

Persbericht

Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (preanesthesie)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat betreft preanesthesie.

Nieuwsbericht

Werelddag voor suïcidepreventie

Vandaag, op deze werelddag voor suïcidepreventie draag ik deze pin om stil te staan bij onze mentale gezondheid. Een thema dat ik altijd naar voren zal schuiven.
Nieuwsbericht

Terug Naar Werk-coördinatoren

Werken is zo belangrijk om je goed te voelen, nuttig te voelen ook. Da's meer dan geld verdienen alleen. Maar wie lang ziek is - of geweest is - heeft het ontzettend moeilijk om weer aan een job te geraken. Nochtans willen ze vaak niet liever.
Persbericht

Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 dat de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s uitvoert. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.