Persbericht

Nieuw dit schooljaar - Voor CLB's wordt het gratis om sessies van geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen te organiseren

Met de start van dit nieuwe schooljaar wordt het voor CLB's - op voorwaarde dat ze een overeenkomst ondertekenden met een Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg - voortaan gratis om sessies van geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen te organiseren. Dat kan op school, in een internaat of in een lokaal van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) zelf. De CLB's die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, bepalen zelf voor welke noden en hoe dit aanbod best wordt ingezet. Het Verzekeringscomité van het RIZIV keurde dat initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, goed. “Als we zien dat steeds meer kinderen en jongeren kampen met psychologische problemen, is het des te belangrijker om dat op jonge leeftijd bespreekbaar te maken en er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Dat is dan ook de kern van mijn hervorming in de geestelijke gezondheidszorg. We zien intussen dat CLB's die opdracht ter harte nemen en dat is fantastisch. Daarom ondersteunen we hen hier voluit in door ook het remgeld te schrappen voor de sessies die CLB's organiseren en die nu dus gratis te maken", zegt Vandenbroucke.

Psychologische zorg veel sneller en dichter bij de mensen brengen om zo langdurige psychologische problemen te vermijden: het is een topprioriteit voor minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Daarom zette hij 2 jaar geleden een grote hervorming op de rails om geestelijke gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te maken. In juli 2023 bleek uit een rapport van professor Ronny Bruffaerts (KULeuven) en professor Fabienne Glowacz (ULiège) dat deze hervorming een systeemwijziging in gang heeft gezet en haar vruchten begint af te werpen.

Vandenbroucke: “We hebben al stappen vooruitgezet, maar het is nu héél belangrijk om onze inspanningen te blijven versterken om deze hervorming te verankeren in ons zorglandschap en ervoor te zorgen dat mensen - en niet het minst onze kinderen en jongeren - sneller geholpen worden wanneer ze nood hebben aan psychologische ondersteuning. Daarom is het zo belangrijk dat CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding) zélf de stap naar kinderen en jongeren kunnen zetten."

Vorig jaar maakte Vandenbroucke daar afspraken over met ministers van Onderwijs Ben Weyts en Caroline Désir, de CLB’s en de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg. Voorwaarde is dat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) een overeenkomst afsluit met het Netwerk Geestelijke Gezondheid van zijn regio. Op die manier kan een geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog aanwezig zijn in een lokaal op school, op internaat of in de lokalen van het CLB waar individuele en/of een sessie in groep kunnen plaatsvinden.

Concreet, wat verandert dan nu?

CLB's konden tot nu toe al - in samenwerking met het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg van hun regio - ondersteunende klassikale sessies organiseren op school, om op de algemene veerkracht van kinderen en jongeren te werken. Die klassikale sessies waren al gratis.

Maar niet voor alle kinderen en jongeren volstaat dat, zo ervaarden de CLB's op het terrein. Sommige kinderen en jongeren hebben immers nood aan bijkomende begeleiding: individueel of in kleinere groep.

De opties voor CLB's in dat geval?

  • doorverwijzen naar een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog meestal buiten de school om => remgeld komt op rekening van het kind of de jongere
  • zélf een individuele sessie of sessies in kleinere groep op school organiseren met een geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog => remgeld komt op rekening van het CLB of de school

Echter, in de praktijk ervaarden CLB's de doorverwijzing vooral als een drempel voor het kind of de jongere (schroom), maar ook het zélf organiseren - en dus het te betalen remgeld - als een financieel obstakel.

Daarom besliste minister Frank Vandenbroucke om dit aanbod van CLB's op school, een internaat of in een lokaal van het CLB zelf - voor CLB's die een overeenkomst ondertekenden met hun Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg - verder te versterken. Zo valt vanaf dit schooljaar het remgeld voor CLB's - respectievelijk 11 of 4 euro voor een individuele sessie met een geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog en 2,5 euro per sessie vanaf minstens 4 deelnemers met een geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog - volledig weg. De CLB's die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, bepalen zelf voor welke noden en hoe dit aanbod best wordt ingezet.

Vandenbroucke: “Zo versterken we de belangrijke rol van CLB's in deze hervorming en komen we ook tegemoet aan hun vraag. Door de sessies die ze zélf organiseren voor CLB's nu volledig gratis te maken, halen we een laatste financiële drempel weg. Maar nog véél belangrijker: we creëren een vertrouwde omgeving voor een kind of jongere om vaak moeilijkere gesprekken te voeren. Zeker voor wie zich in een kwetsbare thuissituatie bevindt, kan dat een wereld van verschil betekenen. Het is héél belangrijk om op jonge leeftijd psychologische problemen bespreekbaar te maken en er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Dat is dan ook de kern van mijn hervorming in de geestelijke gezondheidszorg. We zien dat CLB's die opdracht ter harte nemen en dat is fantastisch. Daarom ondersteunen we hen hier voluit in door ook het remgeld te schrappen voor de sessies die CLB's organiseren en die nu dus gratis te maken."

 

De beslissing van het Verzekeringscomité:

Het Verzekeringscomité heeft op 3/9/2023 een wijzigingsclausule goedgekeurd bij de overeenkomst betreffende de financiering van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.

In de samenwerking met vindplaatsen die, omwille van hun regelgevend kader geen remgelden kunnen aanrekenen (vb de CLB’s) werd nu de mogelijkheid voorzien dat de interventie voor 100% van het bedrag aan het netwerk kan worden aangerekend.

In een kaderovereenkomst gesloten tussen minister Frank Vandenbroucke en de ministers van de deelentiteiten bevoegd voor onderwijs, respectievelijk Ben Weyts en Caroline Désir, worden afspraken gemaakt over de rol en de inzet van de CLB’s/CPMS in het kader van deze overeenkomsten. In overeenstemming met die kaderovereenkomst worden in de bijgevoegde wijzigingsclausule volgende aanpassingen voorgesteld.

Het remgeld is niet verschuldigd wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1) het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of het Centre psycho-médico-sociaux (CPMS) heeft een overeenkomst afgesloten met het netwerk geestelijke gezondheid en werkt hiervoor samen met een zelfstandige geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog of neemt hiervoor een klinisch psycholoog/orthopedagoog in loondienst aan.

2) de individuele sessies of groepssessies vinden plaats in het CLB, de school of het internaat.

Het remgeld is eveneens niet verschuldigd wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1) het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of het Centre psycho-médico-sociaux (CPMS) werkt samen met een andere organisatie die een overeenkomst heeft afgesloten met een netwerk geestelijke gezondheid. Het CLB voorziet hierbij in de coördinatie tussen de school, het CLB en de andere organisatie.

2) de individuele sessies of groepssessies vinden (uitzonderlijk) plaats in het CLB. Een school of internaat kunnen niet voorzien in de locatie van de zorg.