Persbericht

Beleidsnota Sociale Zaken 2023

We worden sinds het begin van deze legislatuur geconfronteerd met opeenvolgende crisissen. De COVID-19 gezondheidscrisis, een grote oorlog op het Europees continent, en de snelle stijging van de levensduurte hebben allen belangrijke sociale en economische gevolgen die de Belgische sociale zekerheid uitdagen om haar rol als schokdemper en stabilisator te blijven waarmaken.


De COVIVAT-rapporten hebben die rol van stabilisator goed in kaart gebracht. De rol van de sociale zekerheid in zijn ‘basisuitzicht’ én van de aanvullingen daarop die er gebeurd zijn tijdens de opeenvolgende crises. Zij hebben in grote mate de inkomens van de huishoudens kunnen behoeden voor desastreuze gevolgen. Daarnaast hebben de gerichte maatregelen die werden genomen, ook vanuit RSZ-middelen, om de bedrijven door deze ongezien moeilijke tijden te helpen ertoe bijgedragen dat ze konden blijven functioneren… en hun medewerkers in dienst konden houden. Wat op zijn beurt heeft toegelaten dat de inkomens van de huishoudens van deze medewerkers konden gevrijwaard worden.


Terug Naar Werk in een inclusieve arbeidsmarkt: Een belangrijke doelstelling van deze regering is meer mensen aan het werk krijgen. Ook mensen die arbeidsongeschikt erkend zijn, maar bereid zijn om de stap naar aangepast werken te zetten en daar medisch toe in staat zijn. Maar wat misschien nog wel belangrijker is in het kader van dit thema is dat we ervan overtuigd zijn dat werken in een goede job een positief effect heeft op het herstelproces van personen met ernstige of chronische aandoeningen. Wie kan werken, voelt zich beter. Vanuit die visie werk ik aan een verdere versterking van ons Terug Naar Werk beleid voor personen die arbeidsongeschikt erkend zijn. Daarbij hebben we ook aandacht voor mentale gezondheidsproblemen gelieerd met het werk zoals burn-out, en zetten we in op mentaal welzijn op het werk in het algemeen.

Een duurzame financiering: De lange termijn stabiliteit van onze sociale zekerheid vereist een duurzame financiering. De evenwichtsdotatie waartoe werd beslist in het kader van het regeerakkoord is de beste waarborg om de financiering van onze sociale zekerheid te waarborgen bij onvoorspelbare en onvoorzienbare shocken zoals we die tijdens de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt en door de energiecrisis/oorlog in Oekraïne spijtig genoeg nog steeds ondergaan. De minontvangsten aan bijdragen door de maatregelen met een structurele impact op de ontvangsten voor de sociale zekerheid werden en worden – mede geïnspireerd door de unanieme adviezen daarover van de werkgroep ‘Financiering van de Sociale Zekerheid’ in de schoot van de RSZ - gecompenseerd via de Alternatieve Financiering. Die op unaniem advies van die werkgroep ook in 2023 zal uitgedrukt worden als forfaitaire bedragen (i.p.v. percentages) die worden toegewezen vanuit de ontvangsten aan BTW en Roerende Voorheffing.


Tegen de achtergrond van het EU-voorzitterschap in 2024 een proactief internationaal engagement: De internationale dimensie van het sociaal beleid neemt aan belang toe voor onze sociale zekerheid want het beleid van andere landen en internationale instellingen heeft een significante impact op ons land. We hebben er dan ook belang bij om de sociale dimensie op internationaal niveau, en in het bijzonder op Europees niveau, verder te versterken.

Deze werkassen zijn nog steeds even pertinent. Hieronder ga ik dieper in op hoe ik deze zal invullen in het komende jaar.

Beleidsnota Sociale Zaken 2023.pdf